Qt设置全局字体

本文阅读 1 分钟
首页 应用开发 正文

前言

Qt程序默认的字体有点小,看起来不太方便,通过设置全局字体改变整个程序的观感.

设置全局字体

在main.cpp中

QApplication a(argc, argv);
QFont font("黑体",10);
a.setFont(font);

查看系统字体

QFontDatabase database;
foreach(const QString &family, database.families(QFontDatabase::SimplifiedChinese))
{
    qDebug() << family;
}
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:
Vultr测速脚本
« 上一篇 04-08
QTcpSocket设置连接超时时间
下一篇 » 04-25