Vultr测速脚本

本文阅读 0 分钟
首页 网站开发 正文
@echo off
echo =========================================
echo  From Local to Vultr 22 DCs Ping Test.RC
echo      Copyright 2022 www.vultrcn.com
echo =========================================
pause
echo=
echo -----------------------------------------
echo 01 Tokyo, Japan
ping hnd-jp-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 02 Seoul, South Korea
ping sel-kor-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 03 Singapore, Singapore
ping sgp-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 04 London, United Kingdom
ping lon-gb-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 05 Amsterdam, Netherlands
ping ams-nl-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 06 Frankfurt, Germany
ping fra-de-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 07 Paris, France
ping par-fr-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 08 Stockholm, Sweden
ping sto-se-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 09 Los Angeles, United States
ping lax-ca-us-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 10 Atlanta, United States
ping ga-us-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 11 Chicago, United States
ping il-us-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 12 Dallas, United States
ping tx-us-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 13 Miami, United States
ping fl-us-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 14 New York (New Jersey), United States
ping nj-us-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 15 Seattle, United States
ping wa-us-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 16 Silicon Valley, United States
ping sjo-ca-us-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 17 Toronto, Canada
ping tor-ca-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 18 Sydney, Australia
ping syd-au-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 19 Mexico City, Mexico
ping mex-mx-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 20 São Paulo, Brazil
ping sao-br-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 21 Warsaw, Poland
ping waw-pl-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo -----------------------------------------
echo 22 Madrid, Spain
ping mad-es-ping.vultr.com -n 10
echo=
echo =========================================
pause
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:
Qt中文乱码问题
« 上一篇 04-01
Qt设置全局字体
下一篇 » 04-12