Webview2

检查组件 https://zhuanlan.zhihu.com/p/642765760 https://www.cnblogs.com/ives/p/15...

静态编译icu库

1.官方配置说明 https://wiki.qt.io/Compiling-ICU-with-MSVC 2.icu下载地址 https://github....

Qt的一些版本说明

1.版本说明 Qt4.8.7是Qt4的终结版本,是Qt4系列版本中最稳定最经典的(嵌入式推荐用Qt4.8,打包的程序小) Qt5.6.3最最后支持xp系...